இந்த ஆண்டு ‘உலக இதய தினம்’ அன்று, இதயத்தின் ஆரோக்கியம், நோய்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த’ என் இதயம், உங்கள் இதயம், எல்லோரின் இதயம்’  என்ற முழக்கத்துடன், அனைவரின் இதயமும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் என வாக்குறுதி அளிக்கும்படி, உலக ஹார்ட்மேலும்